È ɖò alɔnuwema Xwédo Awǎjijɛnɔ ɔ xwlé mɛ wɛ ɖò Géorgie

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Novembre 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Atɔxwɛ kpodo nugbǒ e kúnkplá Mawu sín nyikɔ é kpo xwíxwlémɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Ba Jehovah, Bo Gán”

Etɛ ka nyí tinmɛ è ni ba Mawu tɔn? Etɛ Izlayɛli-ví ɖěɖee ma ba Jehovah ǎ lɛ é sín kpɔ́ndéwú ka sixu kplɔ́n mǐ?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Mɛ lɛ Bibakpɔ́n

Nɛ̌ a ka sixu yì ba mɛɖé kpɔ́n b’ɛ na kpa we gbɔn? Lɛ̌kɔ yì kpɔ́n mɛ ɔ, nya nùɖé gbé ɖò mɛbakpɔ́n ɖokpo ɖokpo hwenu, lobo hɛn nǔ taji é gbé nya wɛ a ɖè é dó ayi mɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nùwanyido Towe lɛ Ni Kplɔ́n Nǔ We

Tan Jonasi tɔn xlɛ́ ɖɔ Jehovah kún nɔ jó mǐ dó hwenu e mǐ wà nǔ nyì dò é ó. Loɔ, é nɔ ɖó nukún ɖɔ nǔ e mǐ wà nyì dò lɛ é ni kplɔ́n nǔ mǐ bonu mǐ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nùkplɔnmɛ E Ðò Wema Jonasi Tɔn Mɛ lɛ É

tamɛ linlin dó kpɔ́ndéwú Jonasi tɔn jí sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖí xwi xá awakanmɛkú mɛ, jla linlin agɔ e mǐ ɖó dó sinsɛnzɔ́ mǐtɔn wu é ɖó, bo na lɛ́ kpan akɔ́n gbɔn ɖɛxixo gblamɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Etɛ Jehovah ka Byɔ Ðò Mǐ Sí?

Nɛ̌ lee mǐ nɔ wà nǔ xá nɔví mǐtɔn Klisanwun lɛ gbɔn é ka cá kàn xá sinsɛn-biblo mǐtɔn gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Bo Ván Kàn Dó Azɔ̌ Wu

Kún e Babilɔnunu lɛ ɖò na sú dó nú Judáa wɛ ɖò malin-malin mɛ é sixu ko cí nǔ e ma sixu jɛ ǎ é ɖɔhun. É ɖò mɔ có, nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ na jɛnu bɔ Xabakuku ɖó na nɔte kpɔ́n.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kpò Ðò Wunzɛn Ðò Gbigbɔ Lixo Bo Ván Kàn Dó Azɔ̌ Wu Hwenu E Ninɔmɛ Towe lɛ Huzu É

Hwenu e huzuhuzu lɛ ɖò avaja na dó sinsɛn-biblo mǐtɔn mɛ wɛ, bo ɖò kancica mǐ kpo Jehovah tɔn kpo na hɛn gblé wɛ ɔ, etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò wunzɛn ɖò gbigbɔ lixo lobo ván kàn dó azɔ̌ wu?