Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

“Asú Tɔn ɔ, Gbɛtɔ́ Nukúnɖeji Wɛ; È Nɔ Ðó Sísí N’i”

“Asú Tɔn ɔ, Gbɛtɔ́ Nukúnɖeji Wɛ; È Nɔ Ðó Sísí N’i”

É nɔ sín asì jɔ asì ɖé wu bɔ asú tɔn nɔ ɖó nyikɔ ɖagbe. Ðò Axɔsu Lemuwɛli sín táan mɛ ɔ, mɛ e ɖó asì jɔ asì ɖé é ɔ, “gbɛtɔ́ nukúnɖeji wɛ” è nɔ kpɔ́n ɛ dó mɔ bo “nɔ ɖó sísí n’i.” (Nùx 31:23) Égbé ɔ, sunnu e sísí jɛxa lɛ é nɔ nyí mɛxo agun tɔn lɛ kpo devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo. Enyi ye ko wlí alɔ ɔ, nǔwukpikpé e ye ɖó bo na wà sinsɛnzɔ́ é nɔ sín jijɔ ɖagbe asì yetɔn lɛ tɔn kpo alɔ titewungbe e ye nɔ dó ye lɛ é kpo wu tawun. (1Ti 3:4, 11) Asì jɔ asì mɔhun lɛ ɔ, asú yetɔn lɛ kɛɖɛ wɛ nɔ yí wǎn nú ye ǎ, loɔ, agun ɔ lɔ nɔ yí wǎn nú ye tawun.

Asì jɔ asì ɖé nɔ d’alɔ asú tɔn ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gbɔn . . .

  • wusyɛn dido lanmɛ n’i kpo xógbe ɖagbe lɛ kpo gblamɛ.—Nùx. 31:26

  • gbè yiyi bonu agun ɔ lɔ ni ɖu lè tɔn gblamɛ.1Tɛ 2:7, 8

  • jlɛjininɔ ɖò lee é nɔ zán gbɛ̀ gbɔn é gblamɛ.1Ti 6:8

  • alɔ nyinyi nú agun ɔ sín kpáxó lɛ kinkanbyɔ ɛ gblamɛ.1Ti 2:11, 12; 1Pi 4:15.