Etɛwu é ka nyí kpɔ́ndéwú titewungbe ɖé nú Jehovah sɛntɔ́ lɛ?

2:7; 4:12

  • É nɔte kpɔ́n wanyiyi adodwé ɔ

  • É gbɛ́ ɖɔ mɛ ɖevo lɛ ni ma gbidi kɔ nú emi bonu emi ni ɖó wanyiyi nú mɛɖebǔ e wá xwetɔ́n kpowun é ó

  • É sɔ́ éɖée hwe, nɔ jlɛ̌ jí, bo lɛ́ nɔ alɔji

  • É lɔn bonu siká alǒ xó víví lɛ ɖiɖɔ xɔ wanyiyi tɔn ǎ

Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ:

‘Jijɔ ɖyɔvǐ Sulamunu ɔ tɔn tɛ un ka ɖó na xwedó?’