Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Ma Zé ‘Hɔn Ðaxó’ ɔ Nu Gbingbɔn Dó Nǎ Nǎ Mɛ Ó

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Ma Zé ‘Hɔn Ðaxó’ ɔ Nu Gbingbɔn Dó Nǎ Nǎ Mɛ Ó

É bɔwǔ bɔ mǐ na lin ɖɔ mǐ na kpò ɖò winnyawinnya mɛ kaka sɔyi, bo kún na mɔ “azǎn nyanya” e kpikpò hwenu nɔ hɛn wá ɖò gbɛ̀ Satáan tɔn mɛ é dó nukún wu gbeɖé ó. (Nùt 12:1) Enyi Dɔnkpɛvu wɛ nú we alǒ ɖyɔvǐ wɛ nú we ɔ, a ka sixu ɖɔ ɖɔ hwenu gègě kpò nú emi bonu emi na nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé ɖi sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn à?

‘Nǔmaɖónukún lɛ nɔ wá’ nú mǐ mɛ bǐ kaka jɛ mɛ winnyawinnya lɛ jí. (Nùt 9:11, nwt) “[A] tuùn nǔ e gbɛ̀ [towe] na nyí sɔ ɔ ǎ.” (Ja 4:14) Enɛ wu ɔ, ma sɔ́ gbigbɔ sín nǔ lɛ gbé nyinya dó nǎ nǎ mɛ, ɖó nǔmaɖinǔ ɖé kpowun wu ó. Gbɔn ‘hɔn ɖaxó e sín ali hun nú we bonu a na wà azɔ̌’ é nu dó mɛhwenu. (1Kɔ 16:9) É na wá vɛ́ nú we ǎ.

Nǔ gbigbɔ tɔn e gbé è sixu nya é ɖé lɛ:

  • Ðɔ Mawuxó dó gbè ɖevo mɛ

  • Sinsɛnzɔ́ gbexosin-alijitɔ́ tɔn

  • Wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ yiyi

  • Sinsɛnzɔ́ xɔgbigbá tɔn

  • Sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli

  • Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn zɔ́

Nǔ E Gbé Nya Wɛ Un Ðè Lɛ É: