Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | NÙNYWƐTƆ́XÓ 7-12

“Flín Mɛ E Ðó We ɔ Ðò Hwenu E A Kpò Ðò Winnyawinnya Mɛ É”

“Flín Mɛ E Ðó We ɔ Ðò Hwenu E A Kpò Ðò Winnyawinnya Mɛ É”

Flín mɛ e ɖó we ɔ gbɔn nǔwukpikpé towe lɛ zinzan dó wà sinsɛnzɔ́ n’i hwenu e a kpò ɖò winnyawinnya mɛ é gblamɛ

12:1, 13

 • Mɛ winnyawinnya gègě ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe kpo hlɔnhlɔn kpo bo sixu dó ta azɔ̌ syɛnsyɛn lɛ mɛ

 • Mɛ winnyawinnya lɛ ɖó na zán hwenu yetɔn kpo hlɔnhlɔn yetɔn kpo ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ cobonu mɛxoxwe e mɛ ye ma sɔ́ sixu wà mɔ̌ ɖè ǎ lɛ é na wá

Salomɔ́ɔ tinmɛ wuvɛ̌ ɖěɖee è nɔ mɔ ɖò kpikpò hwenu lɛ é

12:2-7

 • Wemafɔ 3, nwt: “Ðyɔvǐ e ɖò nǔ kpɔ́n gbɔn flɛtɛli nu lɛ é mɔ ablu dó”

  Nukún sɔ́ nɔ mɔ nǔ ganji ǎ

 • Wemafɔ 4, nwt: “Gbè ɖyɔvǐ e ɖò han jì wɛ lɛ é tɔn nɔ yì dò”

  Tó sɔ́ nɔ sè nǔ ganji ǎ

 • Wemafɔ 5, nwt: “Nùɖuɖu sɔ́ nɔ jló mɛ ǎ”

  Enɛ dó gesí atín sínsɛ́n e nɔ fɔ́n jlǒ nùɖuɖu tɔn dó lanmɛ nú mɛ é ɖé