Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán Wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? Gbɔn É

Lee È Sixu Zán Wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? Gbɔn É

Wema Kplɔ́n Mǐ ɔ cí wema Biblu Kplɔ́n Mɛ ɔ ɖɔhun. Azɔwanú wè enɛ lɛ ɖò azɔwanúgbá mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ, bo xwlé nugbǒ ɖokpo ɔ lɛ mɛ ɖò ali ɖokpo ɔ lɛ nu. Amɔ̌, wema Kplɔ́n Mǐ ɔ zán xógbe e bɔkun lɛ é bɔ lee è xwlé nugbǒ ɔ mɛ gbɔn ɖ’emɛ é lɛ́ bɔkun. È sɔnǔ na nú mɛ ɖěɖee é sixu ko nɔ vɛwǔ na bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ wema Biblu Kplɔ́n Mɛ ɔ mɛ lɛ é. È sɔ́ tinmɛ e ɖò vivɔnu lɛ é dó ɖyɔ xota ɖevo lɛ na ɖò wema Kplɔ́n Mǐ ɔ mɛ, bɔ ye tinmɛ xógbe kpo linlin e ɖò wemata lɛ mɛ é ɖé lɛ kpo ɖò klewun mɛ. Wemata lɛ sɔ́ ɖó nùkanbyɔ bǐbɛ̌mɛ tɔn lɛ alǒ gbàví vɔ̌gbɔnji tɔn ɖé ǎ. Loɔ, è nɔ sɛ̀ sìn xwè nú nugbǒ Biblu tɔn e è gbajɛ̌mɛ na lɛ é ɖó fifonu wemata lɛ tɔn. Ði lee é ko nɔ nyí gbɔn nú wema Biblu Kplɔ́n Mɛ ɔ é ɔ, è hɛn ɔ, è na xwlé wema Kplɔ́n Mǐ ɔ mɛ hweɖebǔnu, enyi é ma tlɛ nyí nùxwlémɛ sun ɔ tɔn ǎ ɔ nɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu zán wema Kplɔ́n Mǐ ɔ sín akpáxwé bunɔ lɛ hwenu e mǐ ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛ wɛ é gbɔn?

SÌN SƐ̀ XWÈ NA TƆN: Lee mǐ ko nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ lɛ gbɔn bɔ è nɔ xà akpáxwé ɔ ɖò wema Biblu Kplɔ́n Mɛ ɔ mɛ, bo nɔ wá kàn nǔ ɔ byɔ é na wà ɖagbe nú mɛ gègě. Amɔ̌ dìn ɔ, mǐ ni ɖɔ ɖɔ gbè ɔ kún má nùkplɔntɔ́ ɔ ganji ó alǒ ɖɔ é kún nɔ xà nǔ ganji ó. É wà jɛ mɔ̌ ɔ, a sixu zán wema Kplɔ́n Mǐ ɔ. È hɛn ɔ, è na zán wemata ɔ sín sìn sɛ̀ xwè na nú nùkplɔnkplɔn ɔ, lobo sixu dó wusyɛn lanmɛ nú nùkplɔntɔ́ ɔ ɖɔ éɖesu ni xà wemata ɔ. È sixu nɔ kplɔ́n nǔ ɔ nú cɛju 15 mɔ̌ bo nɔ ɖɔ xó dó nugbǒ Biblu tɔn ɖokpo ɖokpo jí. Ðó sìn sɛ̀ xwè na lɛ nɔ ɖɔ xó dó gǒflɛ́mɛ ɖěɖee ɖò wemata ɔ mɛ lɛ é jí ǎ wutu ɔ, nùkplɔnmɛtɔ́ ɔ ɖó na sɔ́ ayi ɖó nùkplɔntɔ́ ɔ sín hudo lɛ jí hwenu e é ɖò nǔ sɔ́ nú nùkplɔnkplɔn ɔ wɛ é. Enyi nùkplɔnmɛtɔ́ ɔ zán wemata ɔ ɖò Biblu kplɔnkplɔn ɔ hwenu ɔ, é sixu zán sìn sɛ̀ xwè na lɛ dó bló vɔ̌gbɔnji ɖé na.

TINMƐ E ÐÒ VIVƆNU LƐ É: È tò xógbe lɛ kpo linlin lɛ kpo ɖò tinmɛ e ɖò vivɔnu lɛ é mɛ, lee è tò ye gbɔn ɖò wemata ɔ mɛ é. Nùkplɔnmɛtɔ́ ɔ sixu ɖɔ xó dó wema Kplɔ́n Mǐ sín tinmɛ e ɖò vivɔnu lɛ é jí ɖò nùkplɔnkplɔn ɔ hwenu alǒ hweɖevonu.