Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Enyi mɛɖé kanbyɔ we ɖɔ nɛ̌ jixwé ka cí ɔ, xósin tɛ a ka na na?

Wemafɔ: Jn 8:23

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó nǔ e Jezu kpo Jehovah kpo ɖexlɛ́ dó jixwé wu é jí.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Mi ka na yí gbè ɖɔ nǔ e nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn elɔ ɖɔ é ko ɖò jijɛ wɛ ɖò égbé à?

Wemafɔ: 2Ti 3:1-5

Nugbǒ: Ðó nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn e kàn azǎn gudogudo tɔn lɛ é ɖò jijɛ wɛ dìn wutu ɔ, mǐ hɛn ɔ mǐ na ɖeji ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ e kàn sɔgudo ɖaaɖagbe ɖé é lɔ na jɛnu.

ETƐWU È KA ÐÓ NA KPLƆ́N BIBLU? (Video)

Xónusɔ́ɖóte: Mǐ ɖò video kpɛví ɖé xlɛ́ mɛ lɛ wɛ b’ɛ tinmɛ fí e mǐ sixu mɔ xósin nú nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ ɖè é. [Xò video ɔ.]

Nùxwlémɛ: Wema elɔ xlɛ́ lee Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu na ɖeɖɛ gbɛ̀ ɔ sín tagba lɛ gbɔn é. [Xwlé wema Biblu Kplɔ́n Mɛ alǒ wema Kplɔ́n Mǐ ɔ mɛ.]

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.