Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | HLƆMANU LƐ 12-14

Nǔ E Wanyiyi Klisanwun Tɔn Ðiɖexlɛ́ Nyí É

Nǔ E Wanyiyi Klisanwun Tɔn Ðiɖexlɛ́ Nyí É

12:10, 17-21

Enyi mɛɖé wà nǔ nyi dò nú mǐ ɔ, wanyiyi Klisanwun tɔn ɖiɖexlɛ́ nɔ byɔ nǔ hú axɔ́ ma sú dó axɔ́ tɛnmɛ kpowun. “Enyi xovɛ sin kɛntɔ́ towe hǔn, nǎ nǔɖuɖu i; enyi kɔ xú i hǔn, nǎ sin i. Enyi a ɖò mɔ̌ wà wɛ ɔ, winnya na hu i kaka bɔ é na mɔ wuvɛ̌ myɔkán wɛ è kplé ɖó ta n’i ɖɔhun.” (Hlɔ 12:20) Xomɛ e mǐ nɔ nyɔ́ dó mɛ e wà nǔ nyi dò nú mǐ é ɖé wu é sixu zɔ́n bɔ nǔ e é wà é na wá vɛ́ n’i.

Enyi mɛ e a wà nǔ nyi dò na ɖò manywɛ mɛ é ɖé nyɔ́ xomɛ dó wǔ we ɔ, nɛ̌ é ka na cí nú we?