Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | HLƆMANU LƐ 15-16

Ba Didɛ kpo Gbɔdónúmɛ kpo Ðò Jehovah Gɔ́n

Ba Didɛ kpo Gbɔdónúmɛ kpo Ðò Jehovah Gɔ́n

15:4-7

Ali e nu Jehovah nɔ dó gbɔ nú mǐ bo nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ dɛ ɖè lɛ é ɖokpo wɛ nyí gbɔn Xó tɔn gblamɛ. Nɛ̌ kpɔ́ndéwú mɛ elɔ lɛ e xó Biblu ɖɔ é tɔn ka dó gbɔ nú we bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú we gbɔn?

  • Nɔwée

  • Jozɛfu

  • Davidi