Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Mɛylɔwema Flǐn Tɔn Mímá (3-31 Mars): Mǐ jló na ylɔ we wá nǔwiwa taji ɖé tɛnmɛ. Mɛylɔwema towe ɖíe. Ðò samedi 31 mars ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan na kplé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo na flín kú Jezu Klisu tɔn. Mɛylɔwema elɔ ɖɔ hwenu kpo fí e è na bló nǔwiwa enɛ ɖè ɖò xá mǐtɔn mɛ é kpo. Mǐ lɛ́vɔ ylɔ we nú xóɖiɖɔ e è na xwlé mɛ ɖò aklunɔzán gbla e na jɛ nukɔn na é mɛ é, xota tɔn wɛ nyí: “Mɛ Alɔkpa Tɛ Jezu Klisu ka Nyí Tawun?”

Hweɖevonu: Etɛwu Jezu ka kú?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nùkanbyɔ: Etɛwu Jezu ka kú?

Wemafɔ: Mt 20:28

Hweɖevonu: Ðagbe tɛ gbɛxixɔ ɔ ka hɛn wá?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ

Nùkanbyɔ: Ðagbe tɛ gbɛxixɔ ɔ ka hɛn wá?

Wemafɔ: Hlɔ 6:23

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn?