Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 20-21

“Mɛɖebǔ e jló na nyí gǎn ɖò mi mɛ ɔ, ni nyí mɛsɛntɔ́ mitɔn”

“Mɛɖebǔ e jló na nyí gǎn ɖò mi mɛ ɔ, ni nyí mɛsɛntɔ́ mitɔn”

20:28

Sɛnkplɔnmɛtɔ́ kpo Falizyɛn kpo goyitɔ́ lɛ nɔ ba ɖɔ è ni nɔ ɖ’ayi emi wu bo nɔ dó gbè emi ɖò tokplétɛn

Sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo nɔ bló a mɔ mì à sín nǔ, bɔ gǎn tɛnmɛ nɔ jló ye. (Mt 23:5-7) Jezu ka gbɔn vo. É ɖɔ: “Nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ; è na sɛ̀n mì wu wɛ un wá ǎ; loɔ, mɛ sɛ̀n gbé wɛ un tɔ́n bo wá.” (Mt 20:28) Mǐ ka nɔ dó gǎn ɖò sinsɛn-biblo mǐtɔn sín akpáxwé ɖé lɛ tawun ɖó è na tuùn nú mǐ lobo kpa mǐ wutu wɛ à? Enyi mǐ jló na nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ɔ, mǐ na tɛ́n kpɔ́n bo cí Jezu ɖɔhun lobo wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bá dó sixu d’alɔ mɛ ɖevo lɛ. Hwɛhwɛ ɔ, mɛɖé nɔ mɔ azɔ̌ enɛ lɛ zɛ Jehovah kɛɖɛ wu ǎ. (Mt 6:1-4) Mɛsɛntɔ́ e nɔ zé éɖée hwe é ɖé nɔ . . .

  • ɖ’alɔ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn hinhɛn ɖó mimɛ̌ jí kpo vivɔ jlaɖó tɔn kpo mɛ

  • sɔ́ jlǒ dó d’alɔ mɛxomɔ lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo

  • na nùnina dó nɔ gudo nú Axɔsuɖuto ɔ sín nǔ lɛ