Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

5-11 Mars

MATIE 20-21

5-11 Mars
 • Han 76 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mɛɖebǔ E Jló Na Nyí Gǎn Ðò Mi Mɛ ɔ, Ni Nyí Mɛsɛntɔ́ Mitɔn”: (Cɛju 10)

  • Mt 20:3​—Sɛnkplɔnmɛtɔ́ kpo Falizyɛn kpo goyitɔ́ lɛ nɔ ba ɖɔ è ni nɔ ɖ’ayi emi wu bo nɔ dó gbè emi ɖò “tokplétɛn” (“Tokplétɛn” ɖiɖe dó Mt 20:3 jí, nwtsty)

  • Mt 20:20, 21​—Mɛsɛ́dó wè byɔ yɛ̌yi kpo acɛkpikpa kpo sín tɛnmɛ (“Zebeɖée ví lɛ sín nɔ” “mɛ ɖě na jinjɔn ɖisixwé bɔ mɛ ɖě na jinjɔn amyɔxwé” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 20:20, 21 jí, nwtsty)

  • Mt 20:25-28​—Jezu tinmɛ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖó na nyí mɛsɛntɔ́ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ é (“mɛsɛntɔ́,” “è na sɛ̀n mì wu wɛ un wá ǎ; loɔ, mɛ sɛ̀n gbé wɛ un tɔ́n bo wá” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 20:26, 28 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 21:9​—Hwenu e ahwan ɔ súxó ɖɔ: “Ozana nú Davidi ví!” é ɔ, etɛ ɖɔ gbé é ka ja? (“Ozana,” “Davidi ví” tinmɛ dó Mt 21:9 jí, nwtsty)

  • Mt 21:18, 19​—Etɛwu Jezu ka dónu fígitín ɖé bɔ é mlú ɖa? (jy 244 akpá. 4-6)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 20:1-19

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn Sín Video: (Cɛju 4) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn: (Cɛju 3) Zǎn xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) lv 36-37 akpá. 3-4

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 99

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 5)

 • Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É: (Cɛju 10) Xò video Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É mars tɔn ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 11

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 53 kpo Ðɛ Kpo