Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Nǔsisɔ Kpinkplɔn Nùkplɔntɔ́ Mǐtɔn Lɛ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Nǔsisɔ Kpinkplɔn Nùkplɔntɔ́ Mǐtɔn Lɛ

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Enyi Biblu kplɔntɔ́ lɛ sɔnǔ ɔ, é sixu d’alɔ ye hugǎn bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e kplɔ́n ye wɛ mǐ ɖè lɛ é mɛ lobo lɛ́ hɛn d’ayi mɛ. Lee mɔ nukúnnú jɛ nǔ lɛ mɛ d’eji wɛ ye ɖè bo ɖò hinhɛn d’ayi mɛ gbɔn wɛ é ɔ, mɔ̌ wɛ ye na yawu yì nukɔn gbɔn. Enyi ye na bo tlɛ ko bló baptɛm ɔ, ye ɖó na nɔ sɔnǔ nú kplé lɛ kpo sinsɛnzɔ́ ɔ kpo bo na dó “nɔ acéjí.” (Mt 25:13) Enɛ wu ɔ, lee ye na kplɔ́n nǔ gbɔn é kpo nùkplɔnkplɔn sín aca ɖagbe ɖé ɖiɖó kpo na hɛn lè wá nú ye ɖò gbɛzán yetɔn bǐ mɛ. Ðò bǐbɛ̌mɛ tlolo ɔ, mǐ ɖó na d’alɔ nùkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ bɔ ye na ɖó aca bo na nɔ sɔnǔ nú Biblu kplɔnkplɔn yetɔn.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ. (Hlɔ 2:21) Nɔ hɛn nùkplɔntɔ́ ɔ dó ayi mɛ dó sɔnǔ nú nùkplɔnkplɔn ɖokpo ɖokpo. (km 11/15 3) Nǔ é ni kpɔ́n xósin e a ɖó wuntun lɛ é

  • Dǒ wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni nɔ sɔnǔ. Enyi mi bló tuto nùkplɔnkplɔn tɔn ɔ tlolo hǔn, tinmɛ n’i ɖɔ nǔsisɔ lɔmɔ̌ ɖò tuto Biblu kplɔnkplɔn tɔn ɔ mɛ, bo lɛ́ tinmɛ lè e ɖ’emɛ lɛ é n’i. Ðè wě tawun tawun ɖé lɛ xá ɛ dó lee é sixu mɔ hwenu dó sɔnǔ gbɔn é wu. Wɛnjlatɔ́ ɖé lɛ nɔ sɔ́ wema yetɔn e mɛ ye ko ɖó wuntun xósin lɛ ɖè é nú nùkplɔntɔ́ ɔ ɖò nùkplɔnkplɔn ɖé hwenu, bonu é na d’alɔ ɛ b’ɛ na mɔ lè e ɖ’emɛ lɛ é. Enyi é sɔnǔ hǔn, nɔ kpa ɛ

  • Xlɛ̌ ɛ lee è nɔ sɔnǔ gbɔn é. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, wɛnjlatɔ́ ɖé lɛ nɔ zán nùkplɔnkplɔn sín hwenu ɔ bǐ dó xlɛ́ nùkplɔntɔ́ ɔ lee é sixu sɔnǔ nú nùkplɔnkplɔn ɖé gbɔn é