Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

26 Mars–​1 Avril

MATIE 25

26 Mars–​1 Avril
 • Han 143 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mi Bo Nɔ Acéjí”: (Cɛju 10)

  • Mt 25:1-6​—Ðyɔvǐ ayiɖotenanɔ atɔ́ɔ́n kpo ɖyɔvǐ xlonɔ atɔ́ɔ́n kpo yì asisúnɔ ɔ kpé gbé

  • Mt 25:7-10​—Ðyɔvǐ xlonɔ lɛ ɖò finɛ cobonu asisúnɔ ɔ wá ǎ

  • Mt 25:11, 12​—Ðyɔvǐ ayiɖotenanɔ lɛ kɛɖɛ wɛ è yí gbè na bɔ ye nɔ alɔwliwli sín agɔ̌ ɔ tɛnmɛ

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 25:31-33​—Tinmɛ nùjlɛdonǔwu lɛngbɔ̌ lɛ kpo gbɔ̌ lɛ kpo tɔn ɔ (w15-EG 15/3 27 akpá. 7)

  • Mt 25:40​—Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ zun xɔ́ntɔn xá nɔví Klisu tɔn lɛ gbɔn? (w09-EG 15/10 16 akpá. 16-18)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 25:1-23

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Ylɔ̌ mɛ ɔ wá Flǐn.

 • Mɛbakpɔ́n Atɔngɔ: (Cɛju 3) Sɔ́ wemafɔ e jló we é bo xwlé wema nùkplɔnkplɔn tɔn ɖé mɛ.

 • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) w15-EG 15/3 27 akpá. 7-10​—Xota: Nɛ̌ Nùjlɛdonǔwu Gbɔ̌ lɛ kpo Lɛngbɔ̌ lɛ kpo Tɔn ka Tɛɖɛ̌ Wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ Jí Gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 85

 • Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Nǔsisɔ Kpinkplɔn Nùkplɔntɔ́ Mǐtɔn Lɛ”: (Cɛju 10) Xóɖɔɖókpɔ́. Enɛ gudo hǔn, xò video e xlɛ́ wɛnjlatɔ́ ɖé b’ɛ ɖò lee è na sɔnǔ nú nùkplɔnkplɔn ɖé gbɔn é xlɛ́ Biblu kplɔntɔ́ tɔn wɛ é bonu mi ɖɔ xó d’eji. Byɔ̌ kpléwatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ ali ɖevo ɖěɖee nu ye ko d’alɔ nùkplɔntɔ́ yetɔn lɛ bɔ ye sɔnǔ nú Biblu kplɔnkplɔn yetɔn ɖè é.

 • Mi Yí Jonɔ Mǐtɔn Lɛ: (Cɛju 5) Xóɖiɖɔ e jinjɔn Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema mars 2016 tɔn jí é. Ðɔ nǔ ɖagbe e sín vivǐ è ɖu ɖò Flǐn 2017 tɔn hwenu é ɖé lɛ. Flín nǔ taji ɖé lɛ mɛ dó lee è na tò kɛkɛ lɛ kpo mɔ̌to lɛ kpo gbɔn é, lee è na byɔ xɔ ɔ mɛ bo na tɔ́n sín mɛ gbɔn é, kpo nǔ ɖevo e kúnkplá Flǐn 31 mars tɔn lɛ é kpo wu.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 14

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 79 kpo Ðɛ Kpo