Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Gbɛ̀ Elɔ Sín Vivɔ Ko Ðò Kɛnnɛkɛnnɛ

Gbɛ̀ Elɔ Sín Vivɔ Ko Ðò Kɛnnɛkɛnnɛ

Kpɔ́n video Gbɛ̀ Elɔ Sín Vivɔ Ko Ðò Kɛnnɛkɛnnɛ ɔ, enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nùkanbyɔ ɖěɖee bɔ d’ewu bo kàn Matie 24:34, nwt lɛ é.

  • Etɛ ka nyí “nǔ enɛ lɛ bǐ” ɔ?

  • Nɛ̌ Tíntɔ́n 1:6, nwt ka d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ xógbe “jijimɛ” ɔ sín tinmɛ wu gbɔn?

  • Jijimɛ ɖětɛ xó ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè?

  • Gbɛ̌ta wè tɛ lɛ ka ɖò “jijimɛ elɔ” ɔ mɛ?

  • Nɛ̌ xógbe Jezu tɔn lɛ ka xlɛ́ ɖɔ mǐ ko sɛkpɔ vivɔnu ɔ tawun gbɔn?