Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Wanyiyi nú Mawu kpo Nɔzo kpo Gbɔn É

Lee È Sixu Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Wanyiyi nú Mawu kpo Nɔzo kpo Gbɔn É

Enyi Klisanwun lɛ ma tlɛ sɔ́ kpó ɖò Mɔyizi Sɛ́n ɔ glɔ ǎ ɔ, sɛ́n wè e ɖò taji hugǎn ɖ’emɛ lɛ é (wǎn yí nú Mawu kpo nɔzo mǐtɔn kpo) sɛ̀ sìn xwè nú nǔ e Jehovah byɔ ɖò mǐ sí lɛ é. (Mt 22:37-39) È nɔ jì mɛ kpo wanyiyi enɛ kpo ǎ. È ɖó na tɛ́n kpɔ́n bo ɖó wɛ. Gbɔn nɛ̌ é? Ali taji e nu è sixu wà mɔ̌ ɖè é wɛ nyí Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe. Enyi mǐ gbéjé jijɔ vovo e Mawu ɖó bɔ è ɖexlɛ́ dó Xó tɔn mɛ lɛ é kpɔ́n ɔ, mǐ nɔ mɔ lee “[Jehovah] nyɔ́ xomɛ sɔ é.” (Ðɛ 27:4) Wǎgbɔ tɔn ɔ, wanyiyi e mǐ ɖó n’i é nɔ jɛji, bɔ linlin mǐtɔn lɛ nɔ cí étɔn lɛ ɖɔhun. Enɛ nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ nyì sɛ́n Mawu tɔn lɛ kaka jɛ sɛ́n e ɖɔ ɖɔ mǐ ni ɖè wanyiyi mɛɖée sísɔ́ dó savɔ̌ dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ tɔn xlɛ́ é jí. (Jn 13:34, 35; 1Jn 5:3) Wěɖexámɛ e na zɔ́n bɔ mǐ na ɖu Biblu xixa sín vivǐ gɔ́ na é atɔn ɖíe:

  • Nɔ dó nukún nǔ lɛ mɛ kpɔ́n. É ni cí ɖɔ tɛn tɔn mɛ wɛ a ɖè ɖɔhun. Etɛ a ka na mɔ? Etɛ sín gbè a ka na sè? Etɛ sín wǎn a ka na sè? Nɛ̌ nǔ ka sixu ko cí nú mɛ e ɖ’emɛ lɛ é?

  • Nɔ ɖyɔ alɔ. Wlɛnwín ɖé lɛ ɖíe: Xà nǔ ɔ d’aga, alǒ nɔ xwedó xixa ɔ hwenu e a ɖò Biblu-xà-dó-kàn-jí ɖé ɖótó wɛ é. Xà nǔ dó mɛ e xó Biblu ɖɔ é ɖé alǒ xota ɖé wu hú ɖɔ a ni xà wemata lɛ ɖebɔdoɖewu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, zǎn Nudọnamẹ Dogọ A7 alǒ B12 ɖò Owe Wiwe lẹ​—Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn mɛ. Nɔ xà wemata Biblu tɔn e mɛ è ɖè tɛsi ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ sín é bǐ. Xà wema Biblu tɔn lɛ sɔgbe xá xwè e mɛ è wlan ye é, ɖě jɛ ɖě gudo.

  • Tɛ́n kpɔ́n bá mɔ nukúnnú jɛ nùxixa ɔ mɛ. Enyi è xà wemata ɖokpo gbè ɖokpo bo lin tamɛ d’eji lobo ba na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɔ, é nyɔ́ hú è ni xà wemata gègě ɖó è jló na yawu fó kpowun wutu. Ð’ayi ninɔmɛ e mɛ nǔ lɛ jɛ ɖè é wu. Gbějé gǒflɛ́mɛ lɛ kpɔ́n. Zǎn ɖiɖe tò tɔn lɛ kpo alɔdlɛndonǔ tɛntin mɛ tɔn lɛ kpo. É hwe bǐ hǔn, nɔ ba dò nú nǔ e mɛ a ma mɔ nukúnnú jɛ ǎ é ɖokpo. Nú é nyɔ́ bló hǔn, zǎn táan e a zán dó xà nǔ ɔ na é ɖɔhun pɛ́ɛ́ dó lin tamɛ d’eji.