Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 22-23

Nyì Sɛ́n Wè E Ðò Taji Hú Bǐ lɛ É

Nyì Sɛ́n Wè E Ðò Taji Hú Bǐ lɛ É

22:36-39

Zǎn Matie 22:36-39 dó tò hwɛjijɔ elɔ lɛ e wu mǐ na nɔ yì kplé Klisanwun tɔn lɛ é, bɛ́sín ee ɖò taji hugǎn é jí wá yì vivɔnu:

  • Mɔ akɔnkpinkpan

  • Na akɔnkpinkpan nɔví mǐtɔn lɛ

  • Sɛ̀n Jehovah bo ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn n’i

Enyi nǔ na bo cikɔ nú mǐ bɔ mǐ mɔ ɖɔ kplé yiyi kún na hɛn lè kpɛɖé vɔ́vɔ́ wá nú mǐ ó ɔ, etɛwu mǐ ka ɖó na tɛ́n kpɔ́n bo yì?

Ali ɖevo tɛ lɛ nu mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò sɛ́n wè e ɖò taji hugǎn lɛ é nyì wɛ ɖè?