XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

Xwè 25 mɔ̌ na ɖó wɛ Jelemíi ɖè hwenu e Jehovah sɔ́ ɛ gbeyiɖɔ é. Jelemíi mɔ ɖɔ emi kún jɛxa azɔ̌ ɔ ó, amɔ̌, Jehovah na ɛ jiɖe ɖɔ Emi na ɖò alɔ dó é wɛ zɔn mǐ yì.

  1. 647

    È sɔ́ Jelemíi gbeyiɖɔ

  2. 607

    È gbà Jeluzalɛmu

  3. 580

    Wema tɔn wlanwlan fó

Azǎn lɛ bǐ J.H.M.