Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

D’alɔ Xwédo Towe Bonu É Ni Flín Jehovah

D’alɔ Xwédo Towe Bonu É Ni Flín Jehovah

È ɖè gbè nú Jelemíi ɖɔ é ni gb’akpá nú Jwifu lɛ dó awě e ɖò ye na xó wɛ malin-malin mɛ é wu, ɖó ye wɔn Jehovah Mawu yetɔn wutu. (Jel 13:25) Etɛ ka zɔn bɔ akɔta enɛ ka wá ɖò ninɔmɛ blawu enɛ mɛ ɖò gbigbɔ lixo? Xwédo Izlayɛli-ví lɛ tɔn jó gbigbɔ sín nǔ lɛ dó. É ɖò wɛn ɖɔ tatɔ́ xwédo tɔn lɛ kún sɔ́ nɔ xwedó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn e è wlan dó Sɛ́nflínmɛ 6:5-7 mɛ é ó.

Xwédo ɖěɖee lidǒ ɖò gbigbɔ lixo lɛ é nɔ zɔn bɔ agun mǐtɔn lɛ nɔ lidǒ ɖò égbé. Tatɔ́ xwédo tɔn lɛ sixu d’alɔ xwédo yetɔn lɛ bɔ ye na flín Jehovah gbɔn tuto biblo nú Sinsɛn-Biblo Xwédo tɔn gbesisɔ tɔn ɖé gblamɛ. (Ðɛ 22:28) Enyi mi kpɔ́n video Xó Elɔ lɛ . . . Ðó Na Nɔ Ayi Towe Mɛgudo hǔn, mi na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ:

  • Nɛ̌ xwédo ɖé lɛ ka ɖu ɖò nǔ ɖěɖee nɔ zɔn bɔ sinsɛn-biblo xwédo tɔn ma nɔ yì ganji ǎ lɛ é jí gbɔn?

  • Lè tɛ lɛ ka ɖò Sinsɛn-Biblo Xwédo tɔn sín tuto ɖagbe ɖé xwixwedó ɖò gbesisɔmɛ mɛ?

  • Wuvɛ̌ tɛ lɛ un ka nɔ mɔ ɖò Sinsɛn-Biblo Xwédo tɔn mɛ? Nɛ̌ un ka sixu ɖu ɖò ye jí gbɔn?