Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Mars 2017

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 8-11

Alixlɛ́mɛ Jehovah Tɔn Kɛɖɛ Jɛn Sixu D’alɔ Gbɛtɔ́ lɛ Bɔ Ye Na Ðó Ðuɖeji

Alixlɛ́mɛ Jehovah Tɔn Kɛɖɛ Jɛn Sixu D’alɔ Gbɛtɔ́ lɛ Bɔ Ye Na Ðó Ðuɖeji

Gbɛtɔ́ lɛ ɖó nǔwukpikpé kpo acɛ kpo bo na xlɛ́ ali yeɖesunɔ ǎ

10:21-23

  • Ðó mɛ ɖěɖee ɖó na kpé nukún dó Izlayɛli-ví lɛ wu ɖò gbigbɔ lixo lɛ ma bló nǔ e Jehovah byɔ ɖò ye sí ǎ lɛ é wutu ɔ, togun ɔ gbá dó

  • Mɛ ɖěɖee nɔ xwedó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn lɛ é nɔ ɖó fífá, awǎjijɛ, bɔ gbɛ̀ yetɔn nɔ lɛ́ ɖó nu