Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ Égbé? Gbɔn É

Lee È Sixu Zán Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ Égbé? Gbɔn É

È sɔnǔ nú alɔnuwema Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ Égbé? bonu mǐ na kplɔ́n xá Biblu kplɔntɔ́ lɛ ɖò bǐbɛ̌mɛ alǒ ɖò vivɔnu nùkplɔnkplɔn ɖokpo ɖokpo tɔn. * Nùkplɔnkplɔn 1 jɛ 4 na zɔ́n bɔ nùkplɔntɔ́ lɛ na tuùn mǐ ɖi togun ɖé, nùkplɔnkplɔn 5 jɛ 14 na d’alɔ ye bɔ ye na tuùn azɔ̌ mǐtɔn lɛ, bɔ nùkplɔnkplɔn 15 jɛ 28 na xlɛ́ lee tutoblonunu mǐtɔn nɔ wà azɔ̌ gbɔn é ye. Ðò kpaà mɛ ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ è ni gbéjé nùkplɔnkplɔn lɛ kpɔ́n ɖebɔdoɖewu afi nú xota ɖé tíìn bɔ nùkplɔntɔ́ ɔ ɖó na mɔ nukúnnú jɛmɛ afɔji afɔji ɔ jɛn è sixu d’asa. Nùkplɔnkplɔn ɖokpo ɖokpo nɔ ɖò wexwɛ ɖokpo jí, bɔ è sixu ɖɔ xó dó ye jí xá nùkplɔntɔ́ lɛ ɖò cɛju atɔ́ɔ́n jɛ wǒ vlamɛ.

  • Dɔn nùkplɔntɔ́ ɔ sín ayi wá nùkplɔnkplɔn ɔ sín xota jí

  • Mi xà nùkplɔnkplɔn ɔ ɖó kpɔ́, mi sixu xà akpáxwé lɛ bǐ zɛ̌n alǒ xà kpɛɖé kpɛɖé

  • Mi ɖɔ xó dó nǔ e mi xà é jí. Mi zán nùkanbyɔ e ɖò dò ɖò wexwɛ ɔ jí lɛ é kpo fɔtóo lɛ kpo. Enyi é byɔ ɖó mɔ̌ hǔn, mi xà wemafɔ e ɖò akpáxwé ɔ mɛ lɛ é bo ɖɔ xó dó ye jí. Tɛɖɛ̌ jí ɖɔ xotalá wiwi lɛ na xósin nú xota ɔ sín nùkanbyɔ

  • Enyi gbàví “Ba Dò nú Nǔ D’eji” ɖò xota ɔ mɛ hǔn, mi xà ɖó kpɔ́, lɛ̌ dó wusyɛn lanmɛ nú nùkplɔntɔ́ towe ɖɔ é ni xwedó wěɖexámɛ e ɖò finɛ lɛ é

^ akpá. 3 Alɔnuwema elɔ e ɖò ɛntɛnɛti jí é wɛ nyí gudogudo tɔn bǐ e è jla ɖó é.