Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Mars 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Nùnina tɛ Mawu ka na mǐ b’ɛ hugǎn ee kpò lɛ é bǐ bɔ mi lin?

Wemafɔ: Jn 3:16

Nùxwlémɛ: Atɔxwɛ elɔ tɛɖɛ̌ nǔ e wu Mawu sɛ́ Jezu dó ayikúngban jí b’ɛ wá kú dó ta mǐtɔn mɛ é kpo lee mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ nùnina enɛ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é kpo jí.

ETƐ KA NYÍ AXƆSUÐUTO MAWU TƆN?

Nùkanbyɔ: [Xlɛ́ akpà tlati ɔ tɔn.] Xósin tɛ mi ka na na nú nùkanbyɔ elɔ? Nùɖé wɛ Axɔsuɖuto Mawu tɔn nyí bo ɖò gbɛtɔ́ lɛ sín ayi mɛ à? xó ɖé kpowun wɛ à? alǒ acɛkpikpa jixwé tɔn ɖé?

Wemafɔ: Da 2:44; Eza 9:6

Nùxwlémɛ: Tlati elɔ tinmɛ ɖagbe e Axɔsuɖuto Mawu tɔn sixu hɛn wá nú mi lɛ é.

MƐYLƆWEMA FLǏN TƆN

Nùxwlémɛ: Mǐ ɖò mɛ lɛ ylɔ wɛ nú nǔwiwa taji ɖé. [Sɔ́ mɛylɔwema ɔ ɖokpo nú xwétɔ́ ɔ.] Ðò 11 Avril ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan na kplé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo na flín kú Jezu Klisu tɔn, lobo na ɖótó xóɖiɖɔ junjɔn Biblu jí ɖé vɔ̌nu b’ɛ na xlɛ́ lè e kú tɔn hɛn wá nú mǐ é. Mɛylɔwema elɔ ɖɔ hwenu kpo fí e è na bló nǔwiwa enɛ ɖè ɖò xá mǐtɔn mɛ é kpo. Mǐ ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ mi na wá gɔ́ nú mǐ.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.