È ɖò mɛ lɛ ylɔ wá Aklunɔ Sín Nùɖuɖu tɛnmɛ wɛ ɖò Albanie

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Mars 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Atɔxwɛ kpo nugbǒ ɔ kpinkplɔn mɛ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu kpo xwíxwlémɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Un Ðò Kpɔ́ Xá We Bo Na Hwlɛn We Gán”

Hwenu e Jehovah Mawu sɔ́ Jelemíi gbeyiɖɔ é ɔ, Jelemíi mɔ ɖɔ emi kún sixu kpé azɔ̌ ɔ wu ó. Nɛ̌ Jehovah ka na ɛ akɔnkpinkpan gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ye Ðó Jlǒ Mawu Tɔn Wiwa Te

Izlayɛli-ví lɛ nɔ lin ɖɔ vɔsisa lɛ ko kpé bonu è na wà nǔ nyanya. Jelemíi ɖè hwɛhuhu yetɔn kpo yɛmɛnuwiwa yetɔn kpo gbà kpo adɔgbigbo kpo.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ Égbé? Gbɔn É

Zǎn alɔnuwema elɔ xá Biblu kplɔntɔ́ towe bonu é ni tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ, azɔ̌ mǐtɔn lɛ, kpo tutoblonunu mǐtɔn kpo.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Alixlɛ́mɛ Jehovah Tɔn Kɛɖɛ Jɛn Sixu D’alɔ Gbɛtɔ́ lɛ Bɔ Ye Na Ðó Ðuɖeji

Ðò Izlayɛli hwexónu tɔn mɛ ɔ, mɛ ɖěɖee xwedó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn lɛ é ɖó fífá kpo awǎjijɛ kpo, bɔ gbɛ̀ yetɔn lɛ́ ɖó nu.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Káká Sɔ́ Yi Gbɔn É

Zǎn ɖiɖe lɛ kpo wemafɔ lɛ kpo dó kplɔ́n nugbǒ Biblu tɔn lɛ mɛ ɖěɖee nǔ xixa ma má ganji ǎ lɛ é

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Izlayɛli Wɔn Jehovah

Etɛ ɖexlɛ́ wɛ Jehovah ka ɖè hwenu e é ɖɔ nú Jelemíi ɖɔ é ni bló kilomɛtlu 500 bo yì Eflati Tɔ̀ ɔ kɔn bo yì hwla gǒjiblanú ɖé ɖó dɔn é?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

D’alɔ Xwédo Towe Bonu É Ni Flín Jehovah

Sinsɛn-Biblo Xwédo tɔn ɖagbe e ɖò gbesisɔmɛ é na d’alɔ xwédo towe bɔ é na flín Jehovah. Nɛ̌ a ka sixu ɖí xwi xá wuvɛ̌ Sinsɛn-Biblo Xwédo tɔn lɛ tɔn gbɔn?