Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛ ka nyí ninɔmɛ mɛkúkú lɛ tɔn?

Wemafɔ: Nǔt 9:5a

Hweɖevonu: Enyi gbɛtɔ́ kú ɔ, vɔ jɛn é ko vɔ nɛ à?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Enyi gbɛtɔ́ kú ɔ, vɔ jɛn é ko vɔ nɛ à?

Wemafɔ: Jɔb 14:14, 15

Hweɖevonu: Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí hwenu e Mawu na fɔ́n mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é é?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí hwenu e Mawu na fɔ́n mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é é?

Wemafɔ: Eza 32:18

Hweɖevonu: Nɛ̌ Mawu ka na hɛn fífá wá ayikúngban ɔ jí gbɔn?