Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 2 KƆLƐNTINU LƐ 4-6

“Awakanmɛ . . . Nɔ Kú Mǐ Ǎ”

“Awakanmɛ . . . Nɔ Kú Mǐ Ǎ”

4:16-18

Dǒ nukún mɛ kpɔ́n. Xwédo we nɔ nɔ xɔ ɖokpo ɔ mɛ, xɔ ɔ ko dóxó bɔ lee é ɖè é ka lɛ́ ɖó jiɖe ǎ. Xwédo ɖokpo flú bǐ, bɔ hwɛ tɔn ka jɔ. Nǔ e kpaca mɛ é wɛ nyí ɖɔ xwédo wegɔ́ ɔ ɖó awǎjijɛ. Etɛwu? É na yì jɛ xwé ɖagbeɖagbe ɖé gbè zaanɖé dìn.

Nǔgbo wɛ ɖɔ “kaka jɛ dìn ɔ, nǔ e è bló lɛ bǐ wɛ ɖò azɔn wɛn wɛ, bo ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ nyɔnu ɖò ajidonu ɖɔhun,” amɔ̌, Mawu sɛntɔ́ lɛ ka ɖó nukúnɖiɖó ɖé bɔ é nɔ dó gbɔ nú ye. (Hlɔ 8:22) Enyi mǐ sɔ́ wuvɛ̌ e mɔ wɛ mǐ ɖè dìn lɛ é, kaka jɛ ɖěɖee ɖí xwi xá wɛ mǐ ɖè sín xwè mɔkpan ɖíe lɛ é jí, jlɛ́ dó gbɛ̀ mavɔmavɔ e Mawu na na mǐ é wu ɔ, mǐ tuùn ɖɔ “hwenu ɖé” wɛ ye ɖè na. Ayi sísɔ́ ɖó nyɔna Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ jí na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖó awǎjijɛ, bɔ awakanmɛ na lɛ́ kú mǐ ǎ.