Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 2 KƆLƐNTINU LƐ 11-13

“Wun ɖé Ðò Lanmɛ” nú Pɔlu

“Wun ɖé Ðò Lanmɛ” nú Pɔlu

12:7-10

Ðò Biblu mɛ ɔ, è nɔ zán wun ɖò nǔjlɛdonǔwu linu hwɛhwɛ. Ye sixu dlɛ́n alɔ dó gbɛtɔ́ e nɔ gblewǔ mɛ, alǒ nǔ e nɔ gblewǔ mɛ bo nɔ dɔn mɛ dó wuvɛ̌ mɛ lɛ é. (Kɛ́ 33:55; Nǔx 22:5; Eze 28:24) Hwenu e Pɔlu wlan nǔ dó “wun ɖé ɖò lanmɛ” wu é ɔ, é sixu nyí mɛsɛ́dó adingbannɔ lɛ kpo mɛ ɖěɖee ɖɔ ɖɔ é kún nyí mɛsɛ́dó ɖě ó, bo mɔ xó ɖɔ dó azɔ̌ tɔn wu lɛ é kpo dó gesí wɛ é ɖè. Nɛ̌ wemafɔ e ɖò dò lɛ é ka xlɛ́ nǔ ɖevo e sixu ko nyí “wun” bo ɖò lanmɛ nú Pɔlu é gbɔn?

Etɛ ka nyí “wun” e ɖò lanmɛ nú we é?

Nɛ̌ a ka sixu ɖeji dó Jehovah wu ɖɔ é na d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖ’enu gbɔn?