Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 2 KƆLƐNTINU LƐ 7-10

Sinsɛnzɔ́ Sɔhɛnmɛ Tɔn Mǐtɔn

Sinsɛnzɔ́ Sɔhɛnmɛ Tɔn Mǐtɔn

8:1-4; 9:7

Sinsɛnzɔ́ weɖobǔ wɛ Klisanwun lɛ ɖó: ‘azɔ̌ mɛ ɖevo lɛ dindɔn bonu Mawu na dóhwɛ gbɔ xá ye tɔn,’ alǒ wɛnɖagbejijlazɔ́ kpo mɛkplɔnkplɔnzɔ́ mǐtɔn kpo, kpo ‘sinsɛnzɔ́ sɔhɛnmɛ tɔn’ e mǐ nɔ wà dó nǔɖitɔ́ hatɔ́ mǐtɔn lɛ takúnmɛ é kpo. (2Kɔ 5:18-20; 8:4) Enɛ wu ɔ, alɔ didó Klisanwun e ɖò hudo mɛ lɛ é nyí akpáxwé sinsɛnzɔ́ mímɛ́ mǐtɔn tɔn ɖé. Alɔ ɖiɖó ɖ’emɛ nɔ zɔ́n bɔ

  • mǐ nɔ na nǔ e sín hudo nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo mǐtɔn lɛ ɖó é ye.—2Kɔ 9:12a

  • mǐ nɔ d’alɔ mɛ ɖěɖee awě xò lɛ é bɔ ye nɔ lɛ́ bɛ́ gbigbɔ sín azɔ̌ yetɔn lɛ, enɛ wɛ nyí ɖɔ ye na lɛ́ bɛ́ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ kpo kanɖodónǔwu kpo dó ɖè nǔsumɛnukúnmɛ xlɛ́ Jehovah.—2Kɔ 9:12b

  • mǐ nɔ kpa susu nú Jehovah. (2Kɔ 9:13) Sɔhɛnmɛzɔ́ ɔ nɔ ɖekúnnu nú mɛ lɛ bǐ, kaka jɛ mɛ e nɔ ɖó linlin agɔ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wu lɛ é jí.