È ɖò sɔhɛnmɛzɔ́ wà wɛ ɖò États-Unis

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Mai 2019

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó kú kpo fínfɔ́n sín kú kpo wu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Awakanmɛ . . . Nɔ Kú Mǐ Ǎ”

Ayi sísɔ́ ɖó nyɔna Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ jí na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖó awǎjijɛ, bɔ awakanmɛ na lɛ́ kú mǐ ǎ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Sinsɛnzɔ́ Sɔhɛnmɛ Tɔn Mǐtɔn

Alɔ didó Klisanwun e ɖò hudo mɛ lɛ é nyí akpáxwé sinsɛnzɔ́ mímɛ́ mǐtɔn tɔn ɖé.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee Klisanwun E Ðò Caraïbes lɛ É Ðu Sɔhɛnmɛzɔ́ Mǐtɔn Sín Lè Gbɔn É

Nɛ̌ Klisanwun lɛ ka sú hudo nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo yetɔn e ɖò Caraïbes lɛ é tɔn sín dò gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Wun ɖé Ðò Lanmɛ” nú Pɔlu

Hwenu e Pɔlu ɖɔ ɖɔ “wun ɖé ɖò lanmɛ” nú emi é ɔ, etɛ dó gesí wɛ é na ko ɖè?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

É Sixu Kpa We, Enyi “Wun” ɖé Na Bo Ðò Lanmɛ nú We ɔ Nɛ!

Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖeji dó Jehovah wu, bo ɖí xwi xá tagba lɛ bɔ é na kpa mǐ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Un Gbɛ́ Nǔ N’i Ðò Mɛ Bǐ Nukúnmɛ”

Ðó hwɛhutɔ́ wɛ mǐ nyí wutu ɔ, mǐ ɖó na kpó ɖò gǎn dó wɛ bo na hɔn ɖɔ nú linlin agɔ ɖiɖó dó mɛ ɖevo lɛ wu.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee Mǐ Bǐ Sixu Ð’alɔ Ðò Nukúnkpíkpé Dó Fí E Mǐ Nɔ Sɛn Mawu Ðè lɛ É Wu Mɛ Gbɔn É

Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn mǐtɔn lɛ nyí xɔ ɖé kpowun bɔ è gbá ǎ; nɔtɛn ɖěɖee è sɔ́ d’alɔ mɛ nú Jehovah bo nɔ sɛn ɛ ɖè lɛ é wɛ ye nyí.