Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

D’alɔ Vǐ Towe lɛ Bonu Ye Na Xwedó Klisu

D’alɔ Vǐ Towe lɛ Bonu Ye Na Xwedó Klisu

Nǔ ɖebǔ sɔ́ nɔ hun xomɛ nú mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ hú ɖɔ vǐ yetɔn ni ‘jó tito éɖesunɔ tɔn lɛ dó, bo ɖíɖá yatín tɔn, bo xwedó’ Jezu wu ǎ. (Mk 8:34; 3Jn 4) Etɛ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu wà dó d’alɔ vǐ yetɔn lɛ bɔ ye na xwedó Jezu, sɔ́ gbɛ̀ yetɔn jó nú Jehovah, bo bló baptɛm? Etɛ ka nyí ɖé lɛ ɖò nǔ ɖěɖee na xlɛ́ ɖɔ vǐ lɛ ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖè afɔ taji e baptɛm nyí é mɛ?

Xà “Wɛn ɖé nú Mɛjitɔ́ Klisanwun Lɛ” ɖò wema Tutoblonunu Ee Nɔ Wà Jlǒ Jehovah Tɔn É mɛ, wexwɛ 165-166, enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ:

  1. Etɛ ka nyí tinmɛ ahwanvu tɔn?

  2. Etɛ mɛjitɔ́ lɛ ka ɖó na kplɔ́n vǐ yetɔn lɛ?

  3. Bonu vǐ lɛ na dó jɛxa baptɛm ɔ, nɛ̌ ye ka ɖó na ɖò wemafɔ e bɔ d’ewu lɛ é xwedó wɛ sɔgbe kpo xwè yetɔn kpo gbɔn?