Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MAKI 7-8

Ðǐɖá Yatín Towe Bo Xwedó Mì

Ðǐɖá Yatín Towe Bo Xwedó Mì

8:34

Jezu ɖɔ: “Xwedó mì.” Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na dɛ. Nɛ̌ a ka sixu tɛ́n kpɔ́n bo wà mɔ̌ ɖò nǔ elɔ lɛ mɛ gbɔn:

  • ɖɛxixo

  • nùkplɔnkplɔn

  • sinsɛnzɔ́ ɔ

  • kplé yiyi

  • xósin nina ɖò kplé jí