Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MAKI 13-14

Ma Jɛ Xɛsiɖiɖi nú Gbɛtɔ́ Sín Mɔ Mɛ Ó

Ma Jɛ Xɛsiɖiɖi nú Gbɛtɔ́ Sín Mɔ Mɛ Ó

Etɛwu mɛsɛ́dó lɛ ka jó gbè ɖò kɔgbidinúmɛ nukɔn?

14:29, 31

  • Ye ɖeji dó yeɖée wu dín. Piyɛ́ɛ tlɛ lin ɖɔ emi na nɔ gbeji nú Jezu hú mɛsɛ́dó ɖě lɛ bǐ

14:32, 37-41

  • Ye nɔ wunzɛn lobo xoɖɛ ǎ

Ðò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn gudo ɔ, etɛ ka d’alɔ mɛsɛ́dó e byɔ yeɖée mɛ lɛ é bɔ ye ma jó yeɖée dó bɔ xɛsiɖiɖi nú gbɛtɔ́ ɖu ɖò ye jí ǎ, bo jla wɛn ɔ hwenu e è tlɛ klán gbè xá ye é?

13:9-13

  • Ye hɛn akpá e Jezu gbò nú ye lɛ é ayi mɛ, bɔ wǎgbɔ tɔn ɔ, ye ɖò gbesisɔmɛ bo kpannukɔn gbeklanxamɛ kpo yadonumɛ kpo

  • Ye ɖeji dó Jehovah wu bo xoɖɛ.​—Mɛ 4:24, 29

Ninɔmɛ tɛ lɛ ka sixu tɛ́n akɔnkpinkpan mǐtɔn kpɔ́n?