Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Jehovah Na D’alɔ We Bɔ A Na Gbó Adɔ

Jehovah Na D’alɔ We Bɔ A Na Gbó Adɔ

Xɛsi ko ɖi we bɔ a na ɖè hwiɖée xlɛ́ ɖi Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé bo ɖekúnnu ɖò wemaxɔmɛ kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, nɛ̌ a ka sixu ‘kpankɔ́n’ bo ɖɔ xó dó Jehovah wu gbɔn? (1Tɛ 2:2) Hwɛjijɔ tɛ lɛ wu a ka ɖó na wà mɔ̌? A kpɔ́n video Jehovah Na D’alɔ We Bɔ A Na Gbó Adɔ ɔ gudo hǔn, nǎ xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ:

  1. Kpɔ́ndéwú Biblu tɔn tɛ ka d’alɔ Sofia b’ɛ kpankɔ́n?

  2. Nɛ̌ Sofia ka ɖu wazexlɛ́ e ye bló lɛ é sín lè gbɔn?

  3. Etɛwu a ka ɖó na ɖekúnnu nú azɔ̌mɛvigbɛ́ towe lɛ?

  4. Enyi a ma sɔ́ kpó ɖò wemaxɔmɛ yí wɛ ǎ ɔ, nǔ tɛ lɛ video elɔ ka kplɔ́n we?