Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MAKI 11-12

É Na Nǔ Hú Mɛ Ðě lɛ Bǐ

É Na Nǔ Hú Mɛ Ðě lɛ Bǐ

12:41-44

Nɛ̌ tan enɛ ka kplɔ́n nǔ elɔ lɛ mɛ gbɔn?

  • Nǔ e mǐ nɔ wà é nɔ sù Jehovah nukúnmɛ

  • Wà nǔ e wu a kpé é ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ

  • Ma jlɛ́ nǔ e a sixu wà é dó nǔ e mɛ ɖevo lɛ sixu wà alǒ nǔ e a ko wà wá yì é wu ó

  • Enyi nǔ e wamamɔnɔ lɛ ɖó bo na na mɛ é na bo tlɛ hwe ɔ, ye ɖó na gɔn nǔ na mɛ ǎ

Nǔ ɖevo tɛ lɛ a ka kplɔ́n?