Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MAKI 9-10

Nǔmimɔ E Hɛn Nùɖiɖi Lidǒ É Ðé

Nǔmimɔ E Hɛn Nùɖiɖi Lidǒ É Ðé

9:1-7

Dǒ nukún lee nǔ na ko cí nú Jezu hwenu e é sè bɔ Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ ɖɔ n’i ɖɔ nǔ tɔn nyɔ́ nukún Emitɔn mɛ ɖò hwenu e é huzu ninɔmɛ ɖò nǔmimɔ mɛ é mɛ kpɔ́n. É ɖò wɛn ɖɔ nǔ enɛ dó wusyɛn lanmɛ nú Jezu ɖò wuvɛ̌ e ɖò te kpɔ́n ɛ lɛ é hwenu. Nǔmimɔ enɛ wà ɖagbe nú Piyɛ́ɛ, Jaki, kpo Jaan kpo lɔmɔ̌ tawun. Nǔmimɔ ɔ zɔ́n bɔ ye kudeji ɖɔ Jezu wɛ nyí Mɛsiya ɔ nugbǒ, bɔ é sɔgbe ɖɔ emi ni ɖótó è. Xwè 32 mɔ̌ gudo ɔ, Piyɛ́ɛ lɛ́vɔ flín nǔ e jɛ é kpo lee é hɛn nùɖiɖi tɔn lidǒ ɖò “wɛn e gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ dó ɔ” mɛ gbɔn é kpo.​—2Pi 1:16-19.

Mǐ mɔ nǔmimɔ jiwǔ enɛ dó nukún wu mǐɖesunɔ ǎ có, mǐ ka ɖò jijɛnu tɔn mɔ wɛ. Jezu nyí Axɔsu bo ɖò acɛ kpa wɛ kpo hlɔnhlɔn kpo. Zaanɖé dìn ɔ, é na “ɖuɖeji” bǐ mlɛ́mlɛ́, lobo na hun gbɛ̀ yɔyɔ̌ e mɛ nǔjlɔjlɔwiwa na tíìn ɖè é sín ali.​—Nǔ 6:2.

Nɛ̌ nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn e ɖò jijɛnu wɛ lɛ é ka ko hɛn nùɖiɖi towe lidǒ gbɔn?