Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nukúnkpikpe Dó Fí E Mǐ Nɔ Sɛ̀n Mawu Ðè lɛ É Wu

Nukúnkpikpe Dó Fí E Mǐ Nɔ Sɛ̀n Mawu Ðè lɛ É Wu

Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mǐtɔn lɛ nyí xɔ ɖé kpowun bɔ è gbá ǎ; nɔtɛn ɖěɖee è sɔ́ d’alɔ mɛ nú Jehovah bo nɔ sɛ̀n ɛ ɖè lɛ é wɛ ye nyí. Nɛ̌ ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ka sixu ɖ’alɔ ɖò nukúnkpikpe dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ wu mɛ gbɔn? Mi kpɔ́n video Nukúnkpikpe Dó Fí E Mǐ Nɔ Sɛ̀n Mawu Ðè lɛ É Wu ɔ gudo hǔn, mi ɖɔ xó dó nùkanbyɔ elɔ lɛ jí:

  1. Linlin tɛ wu è ka nɔ gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ?

  2. Etɛwu mǐ ka ɖó na hɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɖó mimɛ̌ jí bo lɛ́ kpé nukún dó ye wu ganji?

  3. Mɛ̌ mɛ̌ e ka nɔ kpé nukún dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn wu?

  4. Etɛwu mɛɖée cícɔ́ ka ɖò taji? Kpɔ́ndéwú mɛɖée cícɔ́ tɔn tɛ lɛ a ka mɔ ɖò video ɔ mɛ?

  5. Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔ́ nùnina mǐtɔn lɛ dó sɔ́ Jehovah sù gbɔn?

UN JLÓ NA Ð’ALƆ Ð’EMƐ GBƆN LĚ: