Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Mai 2017

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 35-38

Evɛdi-Mɛlɛki: Kpɔ́ndéwú Akɔnkpinkpan kpo Xomɛnyínyɔ́ kpo Tɔn Ðé

Evɛdi-Mɛlɛki: Kpɔ́ndéwú Akɔnkpinkpan kpo Xomɛnyínyɔ́ kpo Tɔn Ðé

Evɛdi-Mɛlɛki e nyí axɔsuzɔwatɔ́ ɖé ɖò hɔnmɛ Axɔsu Sedesiyasi tɔn é ɖè jijɔ Mawu tɔn lɛ xlɛ́

38:7-13

  • É kpankɔ́n bo lɛ́ kanɖeji bǐ lobo yì ɖɔ xó nú Axɔsu Sedesiyasi dó Jelemíi tamɛ, bɔ enɛ gudo ɔ, é hwlɛn Jelemíi sín sitɛnu ɔ mɛ

  • É ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ Jelemíi bo bɛ́ avɔ vunvún lɛ n’i nú é na bɛ́ dó awadamɛ, bonu kàn lɛ ni ma gblewu i ó