Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 49-50

Jehovah Nɔ Dó nú Mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ Bo Nɔ Dɔn Tó nú Goyitɔ́ Lɛ

Jehovah Nɔ Dó nú Mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ Bo Nɔ Dɔn Tó nú Goyitɔ́ Lɛ

50:4-7

  • Izlayɛli-ví ɖěɖee lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é na j’awǎ hwenu e Jehovah na ɖè ye sín kannumɔgbenu é

  • Ye na lɛ́vɔ flín akɔ e é jɛxa ye é lobo na zɔn ali gaga bo lɛkɔ wá Jeluzalɛmu bá vɔ́ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ ɖ’ayǐ

50:29, 39

  • È na gɔn tó dɔn nú Babilɔnu ɖó adaka e é xò togun Jehovah tɔn wu zɛ xwé wu é wu ǎ

  • Lee è ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é ɔ, Babilɔnu wá huzu gbetótló ɖé