Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Jehovah Wɔn Wanyiyi E A Ðexlɛ́ É Ǎ

Jehovah Wɔn Wanyiyi E A Ðexlɛ́ É Ǎ

KPƆ́N VIDEO JEHOVAH WƆN WANYIYI E A ÐEXLƐ́ É Ǎ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Wuvɛ̌ tɛ lɛ è ka nɔ mɔ ɖò kpikpò hwenu?

  • Jijɔ ɖagbe tɛ è ka nɔ yawu ɖó ɖò kpikpò hwenu?

  • Enyi a ko kpò wɛ ɔ, nɛ̌ Levíi ví lɛ 19:32 kpo Nùnywɛxó 16:31, nwt kpo ka dó wusyɛn lanmɛ nú we gbɔn?

  • Linlin tɛ Jehovah ka nɔ ɖó dó mɛsɛntɔ́ tɔn mɛxomɔ ɖěɖee ma sɔ́ sixu wà nǔ kaka ɖé ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ dìn ǎ lɛ é wu?

  • Enyi mǐ na bo tlɛ kpò ɔ, etɛ Jehovah ka jló ɖɔ mǐ ni wà?

  • Nɛ̌ mɛxomɔ lɛ ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ winnyawinnya lɛ gbɔn?

  • Nɛ̌ nɔví sunnu mɛxomɔ ɖé alǒ nɔví nyɔnu mɛxomɔ ɖé ka dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖò azǎnví elɔ lɛ mɛ gbɔn?