Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 39-43

Jehovah Na Sú Nǔ E Mɛ Ðokpo Ðokpo Wà É Sín Axɔ Ɛ

Jehovah Na Sú Nǔ E Mɛ Ðokpo Ðokpo Wà É Sín Axɔ Ɛ

Sedesiyasi tlitó nú gbeɖiɖe Jehovah tɔn e ɖɔ ɖɔ è ni jó ta nú Babilɔnu é

39:4-7

  • È gbò ta Sedesiyasi sín vǐ lɛ ɖò nukún tɔn mɛ. Enɛ gudo ɔ, è tɔ́n nukún tɔn lɛ bo dó wlɔ ɛ, lobo sɔ́ ɛ yì dó gan ɖò Babilɔnu b’ɛ nɔ finɛ kaka bo kú

Evɛdi-Mɛlɛki ɖeji dó Jehovah wu bɔ gbeyiɖɔ Tɔn Jelemíi sín nǔ ɖu ayi mɛ n’i

39:15-18

  • Jehovah d’akpá ɖɔ emi na hwlɛn Evɛdi-Mɛlɛki gán hwenu e è na gbà Judáa é

Jelemíi kpankɔ́n bo jla wɛn Mawu tɔn nú xwè gègě cobɔ è wá gbà Jeluzalɛmu

40:1-6

  • Jehovah cyɔn alɔ Jelemíi jí hwenu e è ján gò dó Jeluzalɛmu é lobo bló bɔ Babilɔnunu lɛ ɖè è nyite