Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 32-34

Wuntun E Ðexlɛ́ Ðɔ Izlayɛli Na Lɛkɔ Wá É Ðé

Wuntun E Ðexlɛ́ Ðɔ Izlayɛli Na Lɛkɔ Wá É Ðé
XLƐ́

32:9-14

  • Jelemíi wà nǔ e é ɖó na wà lɛ é dó xɔ ayikúngban ɔ.

33:10, 11

  • Jehovah ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ bo d’akpá ɖɔ emi na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e ɖò kannumɔgbenu bo yí gbè nú tódɔnnúmɛ tɔn lɛ é bɔ ye na lɛkɔ wá Izlayɛli.

Nɛ̌ Jehovah ka ko ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ we gbɔn?