È ɖò nukún kpé dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé wu wɛ ɖò Suisse

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Mai 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Atɔxwɛ kpo nugbǒ Biblu tɔn e kúnkplá nǔ e na jɛ ɖò sɔgudo lɛ é kpo xwíxwlémɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Wuntun E Ðexlɛ́ Ðɔ Izlayɛli Na Lɛkɔ Wá É Ðé

Akpá tɛ Jehovah ka dó hwenu e é ɖɔ nú gbeyiɖɔ Jelemíi ɖɔ ni xɔ gle ɖé é? Nɛ̌ Jehovah ka ɖè xomɛnyínyɔ́ tɔn xlɛ́ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Evɛdi-Mɛlɛki: Kpɔ́ndéwú Akɔnkpinkpan kpo Xomɛnyínyɔ́ kpo Tɔn Ðé

É kpankɔ́n bo lɛ́ kanɖeji bǐ lobo yì ɖɔ xó nú Axɔsu Sedesiyasi dó Jelemíi tamɛ, amɔ̌, éɖesunɔ lɛ́ ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́ gbeyiɖɔ Mawu tɔn Jelemíi.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nukúnkpikpe Dó Fí E Mǐ Nɔ Sɛ̀n Mawu Ðè lɛ É Wu

Nyikɔ mímɛ́ Mawu tɔn wɛ ɖò ta nú fí ɖěɖee mǐ nɔ sɛ̀n ɛ ɖè lɛ é, enɛ wu ɔ, é ɖò taji ɖɔ è ni hɛn ye ɖó mimɛ̌ jí bo lɛ́ kpé nukún dó ye wu ganji. Nɛ̌ ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ka sixu ɖ’alɔ ɖò nukúnkpikpe dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ wu mɛ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Na Sú Nǔ E Mɛ Ðokpo Ðokpo Wà É Sín Axɔ Ɛ

Gbeyiɖɔ Jelemíi kpo Axɔsu Sedesiyasi kpo bǐ wɛ Jeluzalɛmu sín gbigba kàn, amɔ̌, tan ye mɛ wè lɛ tɔn gbɔn vo tawun.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Jehovah Wɔn Wanyiyi E A Ðexlɛ́ É Ǎ

Linlin tɛ Jehovah ka nɔ ɖó dó mɛsɛntɔ́ tɔn mɛxomɔ ɖěɖee ma sɔ́ sixu wà nǔ kaka ɖé ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ǎ lɛ é wu?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Gɔn “Nukúnkɛ́n Dó”

Baaluki sɛ̀n Jehovah bo lɛ́ d’alɔ Jelemíi kpo gbejininɔ kpo, amɔ̌, ɖò hweɖenu ɔ, é bú ali. Etɛ Baaluki ka ɖó na bló bo na dó xò kún súsú dó nú Jeluzalɛmu zlɛ?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Nɔ Dó nú Mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ Bo Nɔ Dɔn Tó nú Goyitɔ́ Lɛ

Babilɔnu goyitɔ́ ɔ xò daka togun Mawu tɔn wu. È ɖè Izlayɛli-ví e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é sín kannumɔgbenu. Etɛ ka jɛ dó Babilɔnu wu?