Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 60-68

Kpa Susu nú Jehovah, Mɛ E Nɔ Sè Ðɛ É

Kpa Susu nú Jehovah, Mɛ E Nɔ Sè Ðɛ É

Xoɖɛ sɛ́dó Jehovah dó akpá e a dó n’i lɛ é tamɛ

61:29

  • Ðɛxixo dó akpá e mǐ dó lɛ é tamɛ na zɔ́n bɔ kú e mǐ kudeji bo na ɖè ye é na lɛ́ syɛn d’eji

  • Akpá taji hugǎn e mǐ sixu dó é wɛ nyí ɖɔ mǐ na zé mǐɖée jó nú Mawu

Ana

Xoɖɛ bo ɖɔ nǔ e ɖò ayi towe mɛ é bǐ nú Jehovah bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ a ɖeji dó wǔ Tɔn

62:9

  • Ðɛ vívɛ́ ɖé xixo nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖɔ lee nǔ cí nú mɛ ɖò ayi mɛ tawun lɛ é

  • Enyi mǐ xoɖɛ dó nǔ tawun tawun lɛ jí ɔ, mǐ nɔ mɔ xósin Jehovah tɔn lɛ céɖécéɖé

Jezu

Jehovah wɛ nɔ sè ayijlɔjlɔnɔ lɛ bǐ sín ɖɛ

65:2, 3

  • Jehovah nɔ ɖótó “gbɛtɔ́” e ba nugbǒ nugbǒ bo na tuùn i bo lɛ́ ba na wà jlǒ tɔn lɛ é

  • Mǐ hɛn ɔ mǐ na xoɖɛ sɛ́dó Jehovah hweɖebǔnu

Kɔnɛyi

Xota e jí un ba bo na nɔ xoɖɛ dó lɛ é.