Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 79-86

Mɛ̌ ka Ðò Taji Hugǎn Ðò Gbɛzán Towe Mɛ?

Mɛ̌ ka Ðò Taji Hugǎn Ðò Gbɛzán Towe Mɛ?

Levíi ví Asafu sín kúnkan wɛ na ko nyí mɛ e wlan Ðɛhan 83gɔ́ ɔ é, bo nɔ gbɛ̀ hwe ɖokpo ɔ nu kpo Axɔsu Davidi kpo. È wlan Ðɛhan enɛ hwenu e akɔta kɛntɔ́ lɛ nyí awovinú ɖé nú togun Jehovah tɔn é.

83:2-617

  • Ðò ɖɛ e Ðɛhan-wlantɔ́ ɔ xò é mɛ ɔ, é sɔ́ ayi ɖó ayijayǐ éɖesunɔ tɔn jí ǎ, loɔ, é sɔ́ ɖó Jehovah sín nyikɔ kpo Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é kpo jí

  • Égbé ɔ, è kpò ɖò ya tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ dó nú Mawu sɛntɔ́ lɛ wɛ. Linsyɛnsyɛn kpo gbejininɔ mǐtɔn kpo nɔ sɔ́ Jehovah sù

83:19

  • Jehovah ba ɖɔ mǐ ni tuùn nyikɔ emitɔn

  • Mǐ ɖó na ɖexlɛ́ ɖò nǔwiwa mǐtɔn lɛ mɛ ɖɔ Jehovah wɛ nyí Mɛ e ɖò taji hugǎn ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ é