Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 69-73

Togun Jehovah Tɔn Nɔ Ðókan Dó Sinsɛn-Biblo Nugbǒ ɔ Wu

Togun Jehovah Tɔn Nɔ Ðókan Dó Sinsɛn-Biblo Nugbǒ ɔ Wu

Mǐ ɖó na ɖè wanyiyi e mǐ ɖó nú sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ é alǒ kàn e mǐ nɔ ɖó d’ewu é xlɛ́ céɖécéɖé

69:10

  • Davidi xlɛ́ ɖò gbɛzán tɔn bǐ mɛ ɖɔ emi yí wǎn nú Jehovah tawun

  • Davidi lɔn bonu nǔ ɖebǔ hɛn nyikɔ Jehovah tɔn blí ǎ

Mɛxomɔ lɛ sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ bɔ ye na nyí kanɖodonǔwutɔ́

71:17, 18

  • Mɛ e wlan Ðɛhan enɛ é, vlafo Davidi, ɖɔ ɖɔ emi ɖó jlǒ bo na dó wusyɛn lanmɛ nú jijimɛ e na bɔ d’ewu é

  • Mɛjitɔ́ lɛ kpo Klisanwun e ko mɔ nǔ kpɔ́n lɛ é kpo sixu kplɔ́n azɔ̌ mɛ winnyawinnya lɛ

Kanɖodonǔwu mǐtɔn nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ jla nǔ e Axɔsuɖuto ɔ na wà nú gbɛtɔ́ lɛ é

72:3, 12, 14, 16-19