Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tuto Gbexosin-Alijitɔ́ Hwebǐnu Tɔn Nyínyí Tɔn Lɛ

Tuto Gbexosin-Alijitɔ́ Hwebǐnu Tɔn Nyínyí Tɔn Lɛ

Gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn nyínyí nɔ byɔ tuto ɖagbe ɖé ɖiɖó. Enyi a nɔ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ nú ganxixo 18 ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, a hɛn ɔ a na nyí gbexosin-alijitɔ́, bo ka na lɛ́ mɔ táan dó gbɔjɛ na fɛɛ! Tuto mɔhun tlɛ nɔ bɔ mɛ ɖò nǔjanmɛ maɖónukún tɔn ɖé lɛ hwenu, vlafo ɖó azɔn alǒ ninɔmɛ ayǐ mɛ tɔn e ma nyɔ́ ǎ é wu. Wɛnjlatɔ́ e nɔ w’azɔ̌ nú hwenu klewun ɖé lɛ é, ee nɔ w’azɔ̌ hwebǐnu lɛ é, ee sín lanmɛ ma nɔ lɔn nǔ nú ye ǎ lɛ é alǒ ee ma sɔ́ ɖó hlɔnhlɔn sɔmɔ̌ ǎ lɛ é sixu mɔ wlɛnwín e ye na zán lɛ é ɖò gbàví e ɖò dò é mɛ. Mi sixu bló huzuhuzu ɖé lɛ, bɔ vlafo mɛɖé na ɖò xwédo ɔ mɛ bo na huzu gbexosin-alijitɔ́ bɛ́sín Zǒsun e ja é mɛ. Etɛwu mi ma ka na ɖɔ xó d’eji ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn mitɔn e ja é hwenu ǎ?

UN NƆ W’AZƆ̌ NÚ HWENU KLEWUN ÐÉ

Tɛnigbe

AZƆ̌MƐ

Taatagbe

AZƆ̌MƐ

Azǎngagbe

AZƆ̌MƐ

Nyɔnuzángbe

Ganxixo 6

Axɔsuzángbe

Ganxixo 6

Síbígbe

Ganxixo 4

Aklunɔzángbe

Ganxixo 2

UN NƆ W’AZƆ̌ HWEBǏNU

Tɛnigbe

Ganxixo 2

Taatagbe

Ganxixo 2

Azǎngagbe

KPLÉ AKLUNƆZÁN GBLAMƐ TƐNTIN TƆN

Nyɔnuzángbe

Ganxixo 2

Axɔsuzángbe

Ganxixo 2

Síbígbe

Ganxixo 6

Aklunɔzángbe

Ganxixo 4

LANMƐ CE NƆ LƆN NǓ NÚ MÌ Ǎ

Tɛnigbe

GBƆJƐ

Taatagbe

Ganxixo 3

Azǎngagbe

Ganxixo 3

Nyɔnuzángbe

Ganxixo 3

Axɔsuzángbe

Ganxixo 3

Síbígbe

Ganxixo 3

Aklunɔzángbe

Ganxixo 3