Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Avril 2016

Lidosun 4-10

JƆBU 16-20

Lidosun 4-10
 • Han 79 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Zǎn Xógbe Xomɛnyínyɔ́ Tɔn lɛ Dó Na Akɔnkpinkpan kpo Ganjɛwu kpo Mɛ”: (Cɛju 10)

  • Jɔb 16:4, 5—Wěɖexámɛtɔ́ ɖé sín xógbe lɛ ɖó na dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ (w90-F 15/3 27 akpá. 1-2)

  • Jɔb 19:2—Xógbe vɛ̌sin Biludadi tɔn lɛ zɔ́n bɔ Jɔbu na alě (w06-EG 15/3 15; w94-F 1/10 32)

  • Jɔb 19:25—Nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn e Jɔbu ɖó é dó gbɔ n’i ɖò hwenu e gbɛ̀ kwé d’è é (w06-EG 15/3 15; it-2-F 726 akpá. 6-7)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba (Cɛju 8)

  • Jɔb 18:6—Etɛ ɖɔ wɛ Biludadi ka sixu ko ɖè bo dó xógbe e ɖò wemafɔ enɛ mɛ lɛ é? (it-2-F 109 akpá. 6)

  • Jɔb 19:26—Ðó gbɛtɔ́ ɖě sixu mɔ Jehovah ǎ wutu ɔ, nɛ̌ Jɔbu ka “mɔ Mawu” gbɔn? (w94-F 15/11 19 akpá. 17)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Jɔb 19:1-23 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXOÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò nùxwlémɛ ɖokpo ɖokpo sín video, enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni sɔnǔ nú nùxwlémɛ yeɖesunɔ tɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 42

 • Nǔ E È Na Zán Dó Bɛ́ Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ É Yɔyɔ̌ Ðé”: (Cɛju 10) Xóɖɔɖókpɔ́. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ bǐ ɖɔ ye ni nɔ zán “Etɛ Biblu ka Ðɔ?” dó bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ bo na dó jɛ Biblu kplɔ́n xá mɛ jí.

 • Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É: (Cɛju 5) Xóɖiɖɔ gbɔn mɛxo agun tɔn ɖé gblamɛ dó Atɔxwɛ (Gungbe) Zofínkplɔsun 15, 2015 tɔn, wexwɛ 30, akpáxwé 4-6 jí.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 12 akpá. 13-25, vɔ̌gbɔnji (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 65 kpo Ðɛ Kpo