Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JƆBU 33-37

Nǔ E Na Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ É Wɛ Xɔ́ntɔn Jɔ Xɔ́ntɔn ɖé Nɔ Kplɔ́n Mɛ

Nǔ E Na Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ É Wɛ Xɔ́ntɔn Jɔ Xɔ́ntɔn ɖé Nɔ Kplɔ́n Mɛ
XLƐ́

Hwenu e Elihu yí xó é ɔ, wěɖexámɛ tɔn gbɔn vo bǐ sésé nú Elifazi, Biludadi, kpo Sofáa kpo tɔn, ɖò nǔ e jí é ɖɔ xó dó é kpo lee é wà nǔ xá Jɔbu gbɔn é kpo mɛ. É ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyí xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn ɖé kpo wěɖexámɛtɔ́ ɖagbe ɖé kpo, bɔ é jɛxa ɖɔ è ni xwedó kpɔ́ndéwú tɔn.

JUJƆ WĚÐEXÁMƐTƆ́ ÐAGBE ÐÉ TƆN LƐ

ELIHU ZÉ KPƆ́NDÉWÚ ÐAGBE ÐÉ Ð’AYǏ

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • NƆ KÚ HǓN

 • NƆ ÐÓ AYI TE

 • NƆ ÐÓ SÍSÍ NÚ MƐ

 
 • Elihu kú hǔn bo nɔte kaka bɔ mɛxo lɛ ɖɔ xó fó hwɛ̌ cobo wá yí xó

 • Ðó é tɛ́tó ganji wutu ɔ, é mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ e ɖò ayǐ é wu cobo jɛ wěɖexámɛ jí

 • É ylɔ Jɔbu sín nyikɔ lobo ɖɔ xó n’i xɔ́ntɔn ɖé ɖɔhun

 

33:6, 7, 32

 

 • NƆ SƆ́ ÉÐEE HWE

 • NƆ NYƆ́ KPƆ́JƐJI

 • NƆ SÈ WUVƐ̌ XÁ MƐ

 
 • Elihu sɔ́ éɖee hwe lobo nyɔ́ xomɛ, bo yí gbè ɖɔ emi ɖesu nyí hwɛhutɔ́

 • É sè wuvɛ̌ xá Jɔbu

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • NƆ NƆ JLƐ̌ JÍ

 • NƆ NYƆ́ XOMƐ

 • NƆ XWEDÓ ALIXLƐ́MƐ MAWU TƆN

 
 • Elihu xlɛ́ Jɔbu kpo xomɛnyínyɔ́ kpo ɖɔ linlin tɔn lɛ kún ɖò jlɛ̌ jí ó

 • Elihu d’alɔ Jɔbu bɔ é mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ é kún nyí nǔjlɔjlɔwiwa éɖesunɔ tɔn wɛ nyí nǔ e ɖò taji é ó

 • Wěɖexámɛ Elihu tɔn e xwè ali é d’alɔ Jɔbu bɔ é yí gbè nú nǔ ɖevo e Jehovah ɖesunɔ kplɔ́n ɛ lɛ é