Nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo ɖò kpléɖókpɔ́ akɔjɔkplé tɔn 2014 tɔn jí ɖò New Jersey, États-Unis

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Avril 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wlɛnwín bo na dó xwlé Réveillez-vous! kpo wema Biblu Kplɔ́n Mɛ kpo mɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú enɛ lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Zǎn Xógbe Xomɛnyínyɔ́ Tɔn lɛ Dó Na Akɔnkpinkpan kpo Ganjɛwu kpo Mɛ

Jɔbu sín xɔ́ntɔn atɔn lɛ ɖɔ nǔtí dó dó gbɔ n’i ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye dóhwɛ ɛ bo dó wuvɛ̌ wuvɛ̌ jí n’i. (Jɔbu 16-20)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ E È Na Zán Dó Bɛ́ Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ É Yɔyɔ̌ Ðé

Zǎn akpáxwé yɔyɔ̌ “Etɛ Biblu ka Ðɔ?” dó xwlé xota Biblu tɔn lɛ mɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jɔbu Li Za Xá Linlin Masɔgbe Lɛ

Kpɔ́n vogbingbɔn e ɖò adingban Satáan tɔn ɖé lɛ kpo lee nǔ nɔ cí nú Jehovah dó mǐ wu tawun é kpo tɛntin é. (Jɔbu 21-27)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jɔbu Nyí Kpɔ́ndéwú Gbejininɔ Tɔn Ðé

Jɔbu kanɖeji bo na xwedó nugbodòdó walɔ ɖagbe tɔn Jehovah tɔn lɛ, lobo na lɛ́ wà nǔ jlɔjlɔ éɖɔhun. (Jɔbu 28-32)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔ E Na Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ É Wɛ Xɔ́ntɔn Jɔ Xɔ́ntɔn ɖé Nɔ Kplɔ́n Mɛ

Lee Elihu sɔ́ wanyiyi dó wà nǔ kpo xɔ́ntɔn tɔn Jɔbu kpo gbɔn é ni nyí kpɔ́ndéwú nú we. (Jɔbu 33-37)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

Mɛylɔwema Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Tɔn Mímá

Nǔ ɖěɖee a na hɛn d’ayi mɛ hwenu e a ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó sín mɛylɔwema má wɛ é. Vɔ̌ nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú ɔ jí gbɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nùflínmɛ Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Tɔn Lɛ

Lin tamɛ dó ali ɖěɖee nu a sixu ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ hwenu ɖè é jí.