Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | GALATINU LƐ 4-6

”Nǔjlɛdonǔwu” E Kplɔ́n Nǔ Mǐ É Ðé

”Nǔjlɛdonǔwu” E Kplɔ́n Nǔ Mǐ É Ðé

4:24-31

Mɛsɛ́dó Pɔlu zán “nǔjlɛdonǔwu” enɛ dó xlɛ́ ɖɔ akɔjijɛ yɔyɔ̌ ɔ nyɔ́ hú akɔjijɛ Sɛ́n ɔ. Ðò alixlɛ́mɛ wanyiyinɔ Klisu kpo acɛkpatɔ́ gbɛ̌ tɔn lɛ kpo tɔn glɔ́ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ ɖò nukún ɖó wɛ bo na gán sín hwɛhuhu, blɔ̌ɖowǔnanɔ e ye nyí é, aluwɛ, kpo kú kpo sí.—Eza 25:8, 9.

 

HAGÁA: MƐSƐNTƆ́ NYƆNU Ɔ

Izlayɛli agbaza tɔn ɔ ɖò akɔjijɛ Sɛ́n ɔ glɔ́; Jeluzalɛmu wɛ nyí azinkan tɔn

SALA: NYƆNU E ÐÒ ÉÐESUNƆ SÍ É

Jeluzalɛmu jixwé tɔn e nɔte nú akpáxwé jixwé tɔn tutoblonunu Mawu tɔn tɔn é

HAGÁA SÍN ‘VǏ LƐ’

Jwifu lɛ (ɖěɖee d’akpá ɖɔ emi na setónú nú Mɔyizisɛ́n ɔ lɛ é) dóya nú Jezu lobo gbɛ́ ɛ

SALA SÍN ‘VǏ LƐ’

Klisu kpo Klisanwun yí ami dó ɖè 144 000 lɛ kpo

KANNUMƆ NÚ AKƆJIJƐ SƐ́N Ɔ

Sɛ́n ɔ flín Izlayɛli-ví jɔnwun lɛ ɖɔ ye nyí kannumɔ nú hwɛhuhu

AKƆJIJƐ YƆYƆ̌ Ɔ TÚN KAN NÚ MƐ

Nǔɖiɖi ɖiɖó ɖò lee vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Klisu tɔn xɔ akwɛ sɔ́ é mɛ nɔ ɖè mɛ sín hwɛhuhu kannu.