Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Cyan Ayiɖeɖayǐ Towe lɛ kpo Nǔnywɛ Kpo

Cyan Ayiɖeɖayǐ Towe lɛ kpo Nǔnywɛ Kpo

Etɛwu mǐ ka ɖó na cyan ayiɖeɖayǐ mǐtɔn lɛ kpo nǔnywɛ kpo? Ðó enyi mǐ sɔ́ fímu ɖé bo na kpɔ́n, han ɖé bo na ɖótó, tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɖé bo na yì jí, wema ɖé bo na xà, alǒ ayihun video jí tɔn ɖé bo na da ɔ, nǔ e na sá xwé nyi ayi mǐtɔn mɛ é sɔ́ wɛ mǐ ɖè nɛ. Nǔ e mǐ nɔ cyan lɛ é ka nɔ kúnkplá walɔ mǐtɔn. É blawǔ ɖɔ nǔ e Jehovah gbɛ́ wǎn na lɛ é nɔ tɔ́n ɖò ayiɖeɖayǐ égbé tɔn lɛ gegě mɛ. (Ðɛ 11:5; Ga 5:19-21) Enɛ wu wɛ Biblu byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ e nɔ wlí yɛ̌yi nú Jehovah lɛ é jí.—Fili 4:8.

KPƆ́N VIDEO AYIÐEÐAYǏ TƐ LƐ UN KA ÐÓ NA CYAN? Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ hunxixo-yihun Hlɔma tɔn hwexónu tɔn lɛ ka cí ayiɖeɖayǐ égbé tɔn ɖé lɛ ɖɔhun gbɔn?

  • Nɛ̌ hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ ka sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ bɔ ye na cyan ayiɖeɖayǐ lɛ kpo nǔnywɛ kpo gbɔn?

  • Nɛ̌ Hlɔmanu lɛ 12:9 ka ɖó na xlɛ́ ali ayiɖeɖayǐ e mǐ nɔ cyan lɛ é gbɔn?

  • Ðɔ ayiɖeɖayǐ e sɔgbe bo ɖò xá towe mɛ é ɖé lɛ.